1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.burda-strihy.cz („dále i e-shop“). Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost Miliimport s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 18251757, DIČ: CZ18251757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Společnost Miliimport s.r.o. deklaruje všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto e-shopu, které blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

Tyto VOP tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro strany závazné. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi. Kupní smlouva a tyto VOP budou zaslány kupujícímu na e-mail, který uvedl. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.1 VYMEZENÍ POJMŮ

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání a uzavírá smlouvu s firmou Miliimport s.r.o. nebo s ní jinak jedná. 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

2. INFORMACE

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluje prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy následující údaje. 

2.1 ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

Název: Miliimport s.r.o.              

Sídelní adresa: náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 Nové Město

Doručovací a fakturační adresa: Ke Koupališti 261, 34701 Halže

IČ: 18251757

DIČ: CZ18251757

Spisová značka: C 146427 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Telefon: +420 374 783 369

Email: info@burda-strihy.cz

Webová stránka: www.burda-strihy.cz

2.2 DALŠÍ INFORMACE

Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

Veškeré náklady na prostředky komunikace na dálku hradí spotřebitel sám na vlastní účet.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Střihem Burda se rozumí výkres daného modelu, pravidla užití šicích střihů jsou známá. Pro použití šicích střihů Burda je nutná znalost techniky šití. Střihy Burda obsahují ilustrovaný návod v německém, anglickém, francouzském, holandském, italském, španělském, švédském, dánském a ruském jazyce. Společně se střihem je poskytován tištěný „Obecný návod pro práci se střihy“ v českém jazyce.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího na e-shopu a jeho následným vložením do košíku. Košíkem se rozumí vyplněný objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména popis zboží, cenu zboží, množství zboží, způsob a cenu dopravy a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa a kontaktní telefon, v případě právnické osoby navíc také její název a identifikační číslo.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak

Dříve než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit zboží, množství zboží, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat tak všechny údaje, které do objednávky vložil. Součástí nabídky je úplná objednávka včetně zvolení dopravy a způsobu úhrady. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto VOP.

K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a poučení o možnosti odstoupení od smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Zrušení objednávky je možné pouze do okamžiku předání zboží dopravci.

Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem

Kupující zboží uhradí předem standardním bankovním převodem z účtu kupujícího na účet společnosti Miliimport s.r.o. číslo 2700732404/2010 vedený u FIO banky.

Dobírka

Kupující zboží uhradí přepravci při převzetí zboží.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávky jsou vyřizovány v nejkratší možné době, nejdéle do 3 pracovních dnů. Tato lhůta běží v případě platby předem bankovním převodem od okamžiku připsání celkové částky na bankovní účet společnosti Miliimport s.r.o., v případě dobírky tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné předat přepravci do 3 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. Tato lhůta běží od okamžiku uhrazení kupní ceny zboží bezhotovostním bankovním převodem.

Zboží je dodáváno prostřednictvím služeb České pošty. Rychlost přepravy zboží závisí na rychlosti České pošty. Přeprava zásilky trvá obvykle 1-2 pracovní dny od podání. Cena služby je 69 Kč při nákupu zboží v hodnotě do 200 Kč, 59 Kč při nákupu zboží v hodnotě nad 200 Kč. Zásilku doručí Česká pošta přímo na uvedenou adresu (domů popř. do zaměstnání). V případě, že doručovatel adresáta nezastihne, vloží do jeho schránky oznámení o uložení zásilky. Zásilka je poté uložena na adresátovo nejbližší poště, kde si ji můžete do 14 dní vyzvednout.

Dobírka

případě platby na dobírku je dobírečné ve výši 40 Kč automaticky přičteno k ceně dopravy.

Kupující je povinen převzít zásilku se zbožím objednaným a dodaným v souladu s kupní smlouvou a těmito VOP.

Kupujícímu se doporučuje, aby zásilku při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě, že je zásilka zjevně poškozená, je třeba zásilku reklamovat přímo u dopravce. Společnost Miliimport s.r.o. neodpovídá za škody na zboží vzniklé během přepravy zboží.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

Nepřevzaté zásilky dopravce vrací na expediční adresu společnosti Miliimport s.r.o. O vrácení zásilky je kupující v přiměřené lhůtě informován prostřednictvím zaslání upozornění na jím uvedenou e-mailovou adresu. Opětovné zaslání zásilky je možné po úhradě nového poštovného (náklady na přepravu zboží). V případě, že zboží není z důvodu nečinnosti nebo nekomunikace ze strany kupujícího opětovně zasláno kupujícímu, dojde ze strany prodávajícího ke zrušení kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu veškeré od něj přijaté prostředky za objednávku, kromě nákladů na dodání zboží, které byly marně vydány, a tyto prostředky ve lhůtě 14 dní bezhotovostně vrátí na bankovní účet uvedený kupujícím. Lhůta 14 dní běží od doby navrácení nevyzvednuté zásilky prodávajícímu.  

V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SJEDNANÉ NA DÁLKU

Spotřebitel má právo, bez udání důvodu a bez jakýchkoliv sankcí, odstoupit od smlouvy sjednané a uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a to ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od převzetí zboží, které od něho obdržel. Zboží je nutné zaslat nebo předat na adresu Miliimport s.r.o., Ke Koupališti 261, 347 01, Halže.

Spotřebitel je povinen při uplatnění odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu předmět bez známek použití, v případě, že zboží jeví známky použití, je prodávající oprávněn účtovat vynaložené náklady na uvedení do bezvadného stavu.

Obsah šicích střihů Burda je autorsky chráněn, je možno je vrátit pouze v neporušeném a nepoškozeném balení.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Náklady na vrácení zboží vzniklé z nároku na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele nese spotřebitel.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7. ZÁRUKA

Záruční lhůta pro spotřebitele je 24 měsíců.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení, v opačném případě je věc vadná. 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující musí oznámit všechny zjištěné vady písemně, a to buď e-mailem na info@burda-strihy.cz nebo korespondenčně na adresu Miliimport s.r.o., Ke koupališti 261, 347 01, Halže nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Kupující nemá práva z vadného plnění ohledně vad zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V této lhůtě je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

V případě, že kupující požaduje odstranění vady dodáním nové věci bez vady, je reklamované zboží třeba neprodleně po oznámení reklamace zaslat na adresu Miliimport s.r.o., Ke koupališti 261, 347 01, Halže, společně s kopií prodejního dokladu.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud byl výrobek:

- poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem). Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího.

- poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

- používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

- poškozen působením živlů

- poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

POSTUP PŘI REKLAMACI

O případné reklamaci nás prosím informujte e-mailem na info@burda-strihy.cz nebo korespondenčně na naši adresu Miliimport s.r.o., Ke Koupališti 261, Halže 347 01. Reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balíček (RR) na naši adresu Miliimport s.r.o., Ke Koupališti 261, Halže 347 01. Do zásilky prosím přiložte doklad o koupi zboží, důvod reklamace, požadovaný způsob řešení reklamace a číslo bankovního účtu v případě vrácení peněz.

Vaši reklamaci vyřídíme v nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího vzniku. V případě oprávněné reklamace Vám vrátíme účelně vynaložené náklady na vrácení reklamovaného zboží – náklady na zaslání reklamovaného zboží nejlevnější možnou službou – Česká pošta doporučený balíček RR.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může kupující kdykoli odvolat.

10. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny VOP v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.   

_______________________________________________________________________________________________________________

Miliimport s.r.o.

Provozovatel e-shopu

www.burda-strihy.cz